دانلود یه دنیا فایل دانشجوئی
گزارش کارآموزی و پروژه در شرکت برق
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 9:29

گزارش کارآموزی در شرکت برق 

در قالب WORD و قابل ویرایش و در 65 صفحه

 

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………..1
فصل اول………………………………………………………………………2
تاریخچه صنعت برق در جهان…………………………………………………..3
تاریخچه صنعت برق در ایران……………………………………………………4
فصل دوم……………………………………………………………………..7
نقشه ها و استاندارد ها………………………………………………………..8
علائم کد گذاری در دیاگرام های شبکه برق………………………………….8
شناسایی اتصال خطوط…………………………………………………………9
شناسایی ترانسفورماتورهای قدرت………………………………………….10
مشخصات جریان الکتریکی…………………………………………………….10
مقاومت الکتریکی……………………………………………………………….11
توان……………………………………………………………………………….12
انواع نقشه ها…………………………………………………………………..14
خطوط انتقال…………………………………………………………………….14
پایداری شبکه…………………………………………………………………..15
خطوط انتقال هوایی……………………………………………………………15
خطوط انتقال زمینی……………………………………………………………16
شبکه های فشار قوی عمومی………………………………………………17
فیدر………………………………………………………………………………17
فصل سوم………………………………………………………………….19
تعریف پست……………………………………………………………………20
انواع پست……………………………………………………………………..20
تقسیم بندی پستها…………………………………………………………..20
پستهای داخلی باز ونیمه باز…………………………………………………22
پستهای داخلی بسته………………………………………………………..22
پستهای گازی(داخلی و بیرونی)…………………………………………….23
پستهای معمولی بیرونی……………………………………………………..24
فصل چهارم (تجهیزات پست)…………………………………………..25
اجزاء تشکیل دهنده پست……………………………………………………26
تغذیه DC ایستگاه……………………………………………………………..26
باسبار(شین)…………………………………………………………………..26
انواع شین بندی……………………………………………………………….27
برقگیر……………………………………………………………………………29
ترانس ولتاژ……………………………………………………………………..32
ترانس ولتاژخازنی(C.V.T)……………………………………………………32
ترانس جریان……………………………………………………………………33
سکسیونر………………………………………………………………………34
انتخاب سکسیونرازنظرنوع و مشخصات…………………………………….37
انواع بریکرها(دژنکتورها)………………………………………………………37
استاندارد های کلید قدرت…………………………………………………….37
انواع مکانیزم قطع و وصل بریکر………………………………………………44
لاین تراپ وPLC (تله موج)…………………………………………………….46
ترانسفورماتور قدرت……………………………………………………………48
ساختمان ترانسهای قدرت روغنی…………………………………………..49
قسمتهای اصلی ترانسفورماتور………………………………………………50
1- هسته………………………………………………………………………..50
2- سیم پیچی های ترانس……………………………………………………51
3- تانک اصلی روغن……………………………………………………………51
4- مقره ها (بوشینگ ها)……………………………………………………..53
سیستم های اندازه گیری و حفاظت ترانس………………………………..54
1- کنسرواتور(منبع انبساط روغن)……………………………………………54
2- تپ چنجر…………………………………………………………………….55
3- ترمو متر……………………………………………………………………..57
4- نشان دهنده سطح روغن ………………………………………………..58
5- رله بوخهلتز………………………………………………………………….58
6- سوپاپ اطمینان یا لوله انفجاری………………………………………….60
7- رادیاتور……………………………………………………………………….60
8- پمپ هاوفن ها……………………………………………………………..60
فصل پنجم (حفاظت)…………………………………………………….65
حفاظت………………………………………………………………………….66
1- هدف از حفاظت…………………………………………………………….66
2- انواع حفاظت………………………………………………………………..66
3- کاربرد حفاظت………………………………………………………………66
انواع رله حفاظتی از نظر اتصال به شبکه…………………………………..66
موارداستفاده رله جریان زیاد…………………………………………………69
ضمائم………………………………………………………………………….71
اینترلاک………………………………………………………………………..72
تست رله ……………………………………………………………………..72
تست روغن……………………………………………………………………73
نمونه ای از مصرف بار ترانس در فصل گرم و سرد درایستگاه 400……..74

 

گزارش کارآموزی و پروژه در شرکت برق

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: گزارش کارآموزی و پروژه در شرکت برق,
گزارش کارآموزی و پروژه در شرکت برق
نوشته شده توسط مجتبی صادقی در ساعت 9:24

گزارش کارآموزی و پروژه در شرکت برق

در قالب WORD و قابل ویرایش و در 65 صفحه

 

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………..1
فصل اول………………………………………………………………………2
تاریخچه صنعت برق در جهان…………………………………………………..3
تاریخچه صنعت برق در ایران……………………………………………………4
فصل دوم……………………………………………………………………..7
نقشه ها و استاندارد ها………………………………………………………..8
علائم کد گذاری در دیاگرام های شبکه برق………………………………….8
شناسایی اتصال خطوط…………………………………………………………9
شناسایی ترانسفورماتورهای قدرت………………………………………….10
مشخصات جریان الکتریکی…………………………………………………….10
مقاومت الکتریکی……………………………………………………………….11
توان……………………………………………………………………………….12
انواع نقشه ها…………………………………………………………………..14
خطوط انتقال…………………………………………………………………….14
پایداری شبکه…………………………………………………………………..15
خطوط انتقال هوایی……………………………………………………………15
خطوط انتقال زمینی……………………………………………………………16
شبکه های فشار قوی عمومی………………………………………………17
فیدر………………………………………………………………………………17
فصل سوم………………………………………………………………….19
تعریف پست……………………………………………………………………20
انواع پست……………………………………………………………………..20
تقسیم بندی پستها…………………………………………………………..20
پستهای داخلی باز ونیمه باز…………………………………………………22
پستهای داخلی بسته………………………………………………………..22
پستهای گازی(داخلی و بیرونی)…………………………………………….23
پستهای معمولی بیرونی……………………………………………………..24
فصل چهارم (تجهیزات پست)…………………………………………..25
اجزاء تشکیل دهنده پست……………………………………………………26
تغذیه DC ایستگاه……………………………………………………………..26
باسبار(شین)…………………………………………………………………..26
انواع شین بندی……………………………………………………………….27
برقگیر……………………………………………………………………………29
ترانس ولتاژ……………………………………………………………………..32
ترانس ولتاژخازنی(C.V.T)……………………………………………………32
ترانس جریان……………………………………………………………………33
سکسیونر………………………………………………………………………34
انتخاب سکسیونرازنظرنوع و مشخصات…………………………………….37
انواع بریکرها(دژنکتورها)………………………………………………………37
استاندارد های کلید قدرت…………………………………………………….37
انواع مکانیزم قطع و وصل بریکر………………………………………………44
لاین تراپ وPLC (تله موج)…………………………………………………….46
ترانسفورماتور قدرت……………………………………………………………48
ساختمان ترانسهای قدرت روغنی…………………………………………..49
قسمتهای اصلی ترانسفورماتور………………………………………………50
1- هسته………………………………………………………………………..50
2- سیم پیچی های ترانس……………………………………………………51
3- تانک اصلی روغن……………………………………………………………51
4- مقره ها (بوشینگ ها)……………………………………………………..53
سیستم های اندازه گیری و حفاظت ترانس………………………………..54
1- کنسرواتور(منبع انبساط روغن)……………………………………………54
2- تپ چنجر…………………………………………………………………….55
3- ترمو متر……………………………………………………………………..57
4- نشان دهنده سطح روغن ………………………………………………..58
5- رله بوخهلتز………………………………………………………………….58
6- سوپاپ اطمینان یا لوله انفجاری………………………………………….60
7- رادیاتور……………………………………………………………………….60
8- پمپ هاوفن ها……………………………………………………………..60
فصل پنجم (حفاظت)…………………………………………………….65
حفاظت………………………………………………………………………….66
1- هدف از حفاظت…………………………………………………………….66
2- انواع حفاظت………………………………………………………………..66
3- کاربرد حفاظت………………………………………………………………66
انواع رله حفاظتی از نظر اتصال به شبکه…………………………………..66
موارداستفاده رله جریان زیاد…………………………………………………69
ضمائم………………………………………………………………………….71
اینترلاک………………………………………………………………………..72
تست رله ……………………………………………………………………..72
تست روغن……………………………………………………………………73
نمونه ای از مصرف بار ترانس در فصل گرم و سرد درایستگاه 400……..74

 

گزارش کارآموزی و پروژه در شرکت برق در قالب WORD و قابل ویرایش و در 65 صفحه

4kia.ir * 4kia.ir

:: برچسب‌ها: گزارش کارآموزی و پروژه در شرکت برق,

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 177 صفحه بعد