تحقیق پایانی ارزشیابی ویژگیهای فیزیكوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)

به تعداد 162 صفحه قابل ویرایش ورد

برای دریافت درجه كارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده.......................................................................................................... 1

فصل اول : مقدمه و كلیات تحقیق

1-1پیش زمینه تحقیق……………………………………………………………………………………………3

1-2 اهمیتتحقیق........................................................................................... 5

1-3 اهدافتحقیق........................................................................................... 5

1-3-1 هدف اصلی.......................................................................................... 5

1-3-2 اهداف فرعی......................................................................................... 5

.

.

.