کتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدم

به تعداد 423 صفحه pdf

 

شامل سرفصل های زیر می باشد.

فصل ۱: کلیات و مفاهیم

فصل ۲: انواع داده ها

فصل ۳: توابع ورودی و خروجی

فصل ۴: عبارت، دستور، عملگر

فصل ۵: دستورهای کلی

فصل ۶: توابع و کلاس حافظه

فصل ۷: آرایه ها

فصل ۸: اشار هگرها

فصل ۹: نوعهای تعریف شده

فصل ۱۰ : فایلها

فصل ۱۱ : مطالب تکمیلی

پاسخ خودآزماییها

آزمونهای کلی

ضمایم

واژه نامة انگلیسی فارسی