پاسخ به تمارین مبحث حسابداری محیط زیست

به تعداد 6 صفحه قابل ویرایش ورد

مناسب مرور سریع و جمع بندی امتحانات پایان ترم ارشد حسابداری

 

در این فایل پاسخ سوالات زیر مطرح شده است.

 

حسابداری محیط زیست چیست؟

آیا استاندارد خاصی جهت شناسایی هزینه ها و گزارشگری حسابداری محیط زیست وجود دارد یا خیر؟

هزینه های زیست محیطی و چگونگی برخورد با آن

انواع هزینه های زیست محیطی

گزارشگری زیست محیطی چیست

نحوهیگزارشگریهزینههایزیست محیطی

عوامل بازدارنده توسعه حسابداری محیط زیست

فعالیت های فاقد ارزش افزوده را شرح دهید


پاسخ به تمارین مبحث حسابداری محیط زیست