ایمونولوژی کوبای ترجمه دکتر محمد علی بهار - متن کامل

21 فصل کامل + فهرست و منابع

مجموعه 1121 صفحه pdf

فهرست مطالب:

عنوان
فهرست
فصل 1
مروری بر سیستم ایمنی1
سلول ها و اندام های سیستم ایمنی 53
ایمنی ذاتی 97
آنتی زن و آنتی بادی 141
سازمان دهی و بیان ژن های ایمونوگلوبین 201
برهمکنش های آنتی ژن - آنتی بادی 271
سیستم کمپلمان323
مجموعه اصلی سازگاری بافتی و عرضه آنتی زن 363
پذیرنده سلول T  417
فعال شدن و تمایز سلول T
457
فعال شدن و تمایز سلول B
499
سایتوکاین ها 549
فعال شدن و مهاجرت لکوسیت ها 601
سیتوتوکسیسیته سلولی 647
واکنش های ازدیاد حساسیت 687
تحمل و خودایمنی 737
ایمونولوژی پیوند 799
پاسخ ایمنی به بیماریهای عفونی 849
واکسن ها 891
ایدز و سایر بیماریهای نقص ایمنی 935
سرطان و سیستم ایمنی 999
منابع 1100