پاورپوینت عوامل ضد ویروسی - Antiviral Agents

به تعداد 113 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و دانشجویان رشته های پزشکی

 

مراحل همانند سازی ویروس

نوکلئوزید- نوکلئو تید

HSV-VZV

Acyclovir

Varicella آبله مرغان

مکانیسم ها

Anti-Cytomegalovirus Agents

Cidofovir

درمان نفروتوکسیسیته

Foscarnet

عوارض

Influenza A

Amantadine Rimantadine

پیشگیری و درمان

Zanamivir and Oseltamivir

Tamiflu Oseltamivir

اهداف درمان هپاتیت B مزمن

نتایج درمان

Lamivudineلامی وودین

Adefovir (10 mg)

اینترفرون α IFN

Interferon alfa نوترکیب

کنتیک

HCV

Ribavirin

Palivizumab

Histroy

Antiretroviral Agents

NRTI

NRTI عوارض

Didanosine-

highly active antiretroviral therapy (HAART)

Entry Inhibitors

MARAVIROC

Needle stick 
(انتقال شغلی)

پاورپوینت عوامل ضد ویروسی - Antiviral Agents