فایل ارائه شده درس مدیریت طرح های توسعه - مبحث ساختار شکست کار - WBS

به تعداد 43 صفحه pdf

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان ارشد و دکتری مجموعه مدیریت

 

شامل مباحث زیر می باشد. 

محدوده پروژه

ساختار شکست کار

اقلام تحویل شدنی

تکنیک های زمانبندی

فایل ارائه شده درس مدیریت طرح های توسعه - مبحث ساختار شکست کار - WBS