فصل روشهای خودکار (اتوماتیک) برای درس سیستم های فازی

به تعداد 32 صفحه pdf

جزوه مرتب کلاس به صورت تایپ شده با کیفیت

مناسب جمع بندی و مطالعه ایام امتحانات

 

شامل مباحث :

تعاریف

الگوریتم حداقل مربعات دسته BLS

الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی

روش گرادیان

روش خوشه بندی

روش یادگیری از مثال

اصلاح یادگیری از مثال

و ...