جزوه روش های رسمی در مهندسی نرم افزار و نمونه سوال

به تعداد 45 صفحه pdf

مناسب مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات

 

تعریف مهندسی نرم افزار

مشكلات كنونی نرم افزار

ویژگی های نرم افزار

فرآیند نرم افزار چیست؟

ضوابط ارزیابی نرم افزار

مراحل فرآیند مهندسی نرم افزار

فعالیت های پشتیبانی فرآیند مهندسی نرم افزار

مدل آبشاری

مشكلات مدل آبشاری

مدل نمونه سازی

مدل حلزونی

Win Win مدل حلزونی

مدل روش های رسمی

ابزارهای نسل چهارم

فرآیند مدل سازی یكنواخت

صحت سنجی سیستم  System Verification

مراحل اجرای Model Ckecking

Transition Systems

جزوه روش های رسمی در مهندسی نرم افزار