جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان

علم و صنعت

به تعداد 81 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و مرور سریع آمادگی امتحانات

شامل مباحث زیر می باشد.

كاتاگوریها

فانكتورها 1 (تابعگونها)

ضرب و همضرب

تبدیلات طبیعی

نظریه ی مدولها

همومورفیسمها (تبدیلات خطی)

زیر مدولها

حاصل جمع و حاصل جمع مستقیم

مدولهای خارج قسمتی

مدولهای آزاد

ضرب تانسوری

مدولهای پروژكتیو (تصویری) و انژكتیو (یكبه یك)

مدولهای نوتری و آرتینی

لمِ زورن و كاربرُد

ایدهآلهای اول و اولیه

جزوه جبر پیشرفته دکتر علائیان