جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم

دکتر امیر دبیری مهر

به تعداد 60 صفحه pdf

برای دانشجویا ن کارشناسی ارشد علوم سیاسی

منبع این درس کتاب فیلسوفان سیاسی قرن بیستم نوشته مایکل لسناف است و مترجم ان خشایار دیهیمی
است که درانتشارات ماهی منتشر شده است .


جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم دکتر امیر دبیری مهر