تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی

رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت‌ و‌ تولید

به تعداد 91 صفحه قابل ویرایش ورد

 

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه1

1-1 مقدمه. 2

1-2 نگاهی به کامپوزیت‌ها2


1-3 پوسته‌های کامپوزیتی... 5

1-4 فرآیند رشته‌پیچی... 6

1-4-1 رشته‌پیچی مرطوب... 9

1-4-2رشته‌پیچی خشک..... 10

1-5 خطاهای ساختی... 10

1-6 الگوهای رشته‌پیچی... 12

1-6-1 رشته‌پیچی محیطی... 12

1-6-2 رشته‌پیچی مارپیچی... 12

1-6-3 رشته‌پیچی قطبی... 13

1-7 کمانش پوسته‌های کامپوزیتی... 14

1-8 اهداف پژوهش..... 17

فصل 2: مروری بر منابع20

2-1 مقدمه. 21

2-2 پژوهش های انجام شده پیرامون کمانش پوسته های استوانه‌ای کامپوزیتی... 22

فصل 3: مراحل شبیه‌سازی37

3-1 مقدمه. 38

3-2 معرفی نرم‌افزار شیبه سازی... 38

3-3 تحلیل المان محدود مخزن کامپوزیتی در نرم‌افزار آباکوس.... 39

3-3-1 ایجاد مدل هندسی قطعات در محیط ترسیم.. 40

3-3-2 تعریف مشخصات ماده در محیط تعریف خواص ماده. 41

3-3-3 مونتاژ قطعات در محیط مونتاژ. 44

3-3-4 تعریف مراحل انجام تحلیل در محیط گام. 44

3-3-5 تعریف برهم کنش‌ها در محیط تماس.... 44

3-3-6 تعریف بارگذاری و شرایط مرزی در محیط بارگذاری... 45

3-3-7 تحلیل المان بندی روی مخزن در محیط شبکه بندی... 45

3-3-8 تحلیل فرآیند در محیط تحلیل.. 47

3-3-9 مشاهده نتایج تحلیل در محیط نتایج... 47

3-4 فرضیات پژوهش..... 48

فصل 4: مراحل آزمایشگاهی49

4-1 مقدمه. 50

4-2 ساخت لوله و مخزن کامپوزیتی... 50

4-2-1 خصوصیات لوله کامپوزیتی... 51

4-2-2 خصوصیات مخزن کامپوزیتی... 51

4-3 تست فشار خارجی هیدرواستاتیک..... 52

4-3-1 مخزن تحت فشار. 53

4-3-2 کپسول گاز ازت... 53

4-4 مراحل آزمایشگاهی... 54

4-5 جمع بندی... 57

فصل 5: نتایج58

5-1 مقدمه. 59

5-2 نتایج آزمون فشار خارجی هیدرواستاتیک..... 59

5-2-1 بررسی کمانش در لوله کامپوزیتی... 60

5-2-2 بررسی کمانش در مخزن کامپوزیتی... 62

5-3 اثر خطای ساختی در مخزن مورد مطالعه با کمک شبیه‌سازی... 65

5-3-1 اثر خطای زاویه در کمانش مخزن کامپوزیتی... 66

5-3-2 اثر خطای درصد حجمی در کمانش مخزن کامپوزیتی... 66

5-4 اثر زاویه در کمانش مخازن کامپوزیتی... 67

5-5 اثر درصد حجمی بر کمانش مخازن کامپوزیتی... 68

5-6 اثر معایب ساخت در طول‌ها و قطرهای مختلف.... 69

5-6-2 اثر خطای زاویه در کمانش مخازن 45± رشته‌پیچی شده. 70

5-6-3 اثر خطای زاویه در کمانش مخازن 60± رشته‌پیچی شده. 72

فصل 6: نتیجه گیری و پیشنهادات75

6-1 مقدمه. 76

6-2 نتیجه گیری... 76

6-3 پیشنهادات... 78

مراجع79