تحقیق در مورد پرورش بوقلمون

به تعداد 32 صفحه قابل ویرایش ورد

مناسب کار تحقیقی و پروژه دانشجویان

 

مقدمه ای بر پرورش بوقلمون

نامیدن

پرواز

تاریخچه اهلی شدن

تاریخچه نگهداری در ایران

طبقه بندی بوقلمون از نظر جانور شناسی

تقسیم بندی بر حسب وزن

مختصری از فیزیولوژی بوقلمون

جیره های غذایی

شرایط ماشینهای جوجه کشی

نکات مهم در مورد مدیریت سالن

توصیه هایی در مورد بوقلمون

خصوصیات بوقلمون های تجاری

نکات مهم در جوجه ریزی بوقلمون تجاری

واکسیناسیون

تغذیه بوقلمونها

اندام شناسی

ویژگیهای ژنتیکی بوقلمون صنعتی

ناهنجاریهای پا در طیور گوشتی و بوقلمونها

چه عواملی باعث بوجود آمدن ناهنجاریهای پا میشوند؟

Perosis

حرارت

وسائل نگهداری جوجه بوقلمون

استفاده از نور برای پرورش بوقلمون

آشنایی با دو نوع بوقلمون:برنز آمریکای شمالی و سفید هلندی

اطلاعات ویژه مراقبتی

تاسیس تعاونی پرورش دهندگان بوقلمون صنعتی

بهینه کردن عملکرد بوقلمون در تابستان

منابع